Länets riksdagspolitiker från alla riksdagspartier har gått ut i en gemensam debattartikel mot exploatering

En ansökan om exploatering av skiffern i Sköllersta/Kvarntorp

Länsstyrelsens yttrande

Infrastrukturminister Ulrika Messing gjorde ett skarpt uttalande generellt mot uranbrytning

Namninsamling

Analyser av vad InSitu-lakning innebär

8:e september 2005 hölls ett stort möte i Sköllersta Tingshus

14:e september 2005 beslutar Bergmästaren att ge gruvbolaget ett undersökningstillstånd

Kommentar från professorn i hydrogeologisk miljöteknik,
Olle Holmstrand.

Om Uranbrytning, Olle Holmstrand

Om olika utvinningsmetoder
avhandling i industriell miljöekonomi

Continental precious mining. Canadensisk studie (engelska)

Freda skiffern - Bakgrund

Allmän bakgrund

De kommande åren bör kunna bli segerrika för det folkliga intresset. Segern kommer emellertid inte gratis och det gäller att vara ihärdig tills det är över.

Ansökningar om exploatering av skiffern har haglat. En första sorts tillstånd, undersökningstillstånd har beviljats. Efter
tre år ska tillstånd för undersökningsarbete prövas och det
blir betydligt svårare att få (se juridiken).

Hela världen ropar efter metaller och energi. Efterfrågan och priser ökar. Det är den allmänna bakgrunden till det ökade intresset för skiffern. Olika intressenter skaffar tillstånd, en sorts inmutning. De kan sen sälja detta vidare till de som vill sätta igång och bryta. Men halten av uran och andra metaller är låg i Närkeskiffern och förödelsen skulle bli omfattande vid en eventuell exploatering. Oerhörda ingrepp för lite vinning. Metoden som föreslås, Insitu-lakning är allt annat än miljövänlig.

Motståndet har varit mycket hårt (se mer om detta under den kronoligiska bakgrunden nedan). Förutom det direkta medborgarinitiativet från nätverk, grupper, individer och föreningar mm, har fyra kommuners ledningar i full politisk enighet, bestämt gått emot alla exploateringsplaner.

Länets riksdagspolitiker från alla riksdagspartier har gått ut i en gemensam debattartikel mot exploatering. En sådan är därför inte trolig. Saken är dock inte avgjord. Det blir den inom några år. Beredskapen är därför fortfarande hög. Nätverket Freda Skiffern arbetar olika hårt beroende på läget men hela tiden oförtrutet.

En bred, kunnig och engagerad opinion ger bästa garantin för att skiffern fredas.

Men hur ska man hinna delta? Konkurrensen om vår tid är ju hård.
Följ utvecklingen till att börja med, i medier och på denna webbplats. Informera och diskutera med dina grannar, vänner och arbetskamrater. Och om du hinner, delta på möten och gör en insats i projekt och arbetsgrupper.

Kronologisk bakgrund

* En ansökan om exploatering av skiffern i Sköllersta/Kvarntorp och Asker lämnades i början av 2005 in av företaget MinMet. Anmälan omvandlades sedan till att gälla Svenska Skifferoljeaktiebolaget.

* Bergmästaren som har att besluta i ärendet tog emot yttranden från en mängd aktörer.

* Nätverket mot skifferexploatering i Närke bildades på försommaren. Nätverket växte snabbt och aktiviteten var mycket hög. Projekt och arbetsgrupper tillsätts och arbetar. Några kontaktpersoner för hela nätverket utses*

* Allmän faktainhämtning om skiffern, dess geologi påbörjas.

* En intensiv bearbetning av organisationer, kommuner och myndigheter mm inför Bergmästarens första beslut gjordes.

Fyra kommuner gick skarpt emot undersökningstillståndet.

Länsstyrelsen svävade på själva undersökningstillståndet, men avråder i praktiken ändå, då man menar att en fortsatt prövning skulle ge avslag. Se deras yttrande.

Infrastrukturminister Ulrika Messing gjorde ett skarpt uttalande generellt mot uranbrytning

* En namninsamling startade av Nätverket, med en gemensam lista för hela Närke, särskilt aktivt insamlade förstås bland berörda befolkningar i Sköllersta och Asker.

* Nogranna analyser görs av vad den utvinningsmetod (InSitu-lakning) som MinMet lanserar, innebär. Den medför visserligen inte dagbrott och omfattande luftföroreningar som gångna tiders brytning, men risker för jordbruksmark och grundvatten är uppenbara, enligt expertis.

* Den 8:e september hölls ett stort möte i Sköllersta Tingshus, till vilket gruvbolaget inte kom, men väl Bergmästaren och medierna.

* Den 14:e september 2005 beslutar Bergmästaren att ge gruvbolaget ett undersökningstillstånd.

* Detta beslut överklagas av över 100 sakägare, däribland de
fyra berörda kommunerna.

* 2006 lämnas nya ansökningar om undersökningstillstånd in till Bergmästaren.

Den 23 april 2006 hölls ett möte med länets riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier. Det blev en framgång och ledde till en
gemensam debattartikel som innehåll en protest mot exploateringsplanerna för Närkeskiffern.

Här några källor:

Kommentar från professorn i hydrogeologisk miljöteknik,
Olle Holmstrand.

Om Uranbrytning, Olle Holmstrand

Om olika utvinningsmetoder
avhandling i industriell miljöekonomi

Continental precious mining. Canadensisk studie (engelska)

Nätverket Freda Skiffern kan nås på skollersta.kalender@telia.com
Jag skickar då brevet vidare till övriga

Christina